רשימת מדיניות פעילות

שם סוג אוכלוסיית משתמשים
תנאי שימוש מדיניות מערכת כל המשתמשים

תקציר

תנאי שימוש

אני מסכים כי כלל הזכויות בתכנים המופיעים באתר, לרבות חומרי לימוד, תכנים ויזואלים ואודיו-ויזואליים, טקסטים, איורים, מצגות, גרפים, מודלים, שיטות לימוד, עיצובים, וסימני מסחר (להלן: "התכנים"), הינן בבעלותה המלאה של האקדמית גורודן ו/או מי מטעמה, וכי כל שימוש שאעשה בתכנים או בכל חלק מהם יהיה למטרות לימודיות ופרטיות בלבד, ולא אעשה בתכנים אלו כל שימוש מסחרי ו/או שאינו תואם את תנאי ההתקשרות ביני ובין האקדמית גורדון, אלא אם כן קיבלתי לכך הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.


מדיניות מלאה

אני מסכים כי כל הורדת תכנים למחשב או מכשיר אחר שבבעלותי תהיה אך ורק לצורך לימודי ופרטי, ולא אעתיק ו/או אפיץ ו/או אשכפל ו/או אמכור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה כל תוכן עבור צדדים שלישיים, בין בכתב ובין באופן דיגיטלי, אלא אם כן קיבלתי לכך הרשאה מפורשת מראש ובכתב.

פורום לימודי

האקדמית גורדון מעמידה לרשות המרצים והסטודנטים באתר פורום לימודי המאפשר למשתמשים לדון, לשוחח, להחליף דעות ולייעץ בנושאים הקשורים ללימוד הקורסים באתר.

ייתכן כי במסגרת הפורום תתבקש למסור מידע אישי למורים בקשר ללימודך או השתתפותך בקורס מסויים, או שתבחר מיוזמתך לחשוף או להעביר מידע אישי אודותיך לאחד מהמשתתפים בפורום לפי בחירתך. תשומת ליבך כי כל מידע שתמסור במסגרת הפורום ישמש את האקדמית גורדון ויעובד על ידיה כאמור לעיל ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה.

האקדמית גורדון אינה אחראית למידע שתמסור או תחשוף במסגרת הפורום לכל צד שלישי שאינו מטעמה (כגון, במקרה בו תמסור מידע לתלמיד אחר), ואין לה כל שליטה על השימושים שייעשו בו.

האקדמית גורדון אינה אחראית לייעוץ או הכוונה מכל סוג שהוא שתקבל בפורום, בין מאת נציגים מטעמה ובין מאת צדדים שלישיים (כגון סטודנטים אחרים), ואין לה כל וודאות או ידיעה כי ייעוץ או הכוונה כאמור אכן תואמים את נתוניך, מטרותיך או ציפיותיך.

כתנאי להשתתפותך בפורום, הנך מסכים לפעול בהתאם לכללים הבאים:

1. להימנע מכתיבה, פרסום, העתקה או הפצה של כל תוכן בלתי חוקי למשתתפי הפורום ומנהליו, לרבות תוכן המהווה לשון הרע על פי דין או פוגע בזכויות של צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות קניין רוחני כלשהן או פגיעה בפרטיות של מאן דהוא, ולרבות בדרך של פרסום לינקים (קישוריות) לאתרים בלתי חוקיים או מפרי זכויות.

2. לא להציק או להטריד משתתפים אחרים, ולהימנע מכל תוכן בוטה, גס, בלתי הולם, גזעני, מפלה, מאיים או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור.

3. להימנע מפרסום או הפצה של תוכן מטעה או שגוי.

3. להימנע מכל העלאה או הפצה של תוכן פרסומי או שיווקי.

4. להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע במשתתפי הפורום ותקינות האתר, לרבות איסוף ועיבוד מידע שלא כדין, השתלת תוכנות ונוזקות, או פגיעה באבטחת המידע בפורום ובאתר.

5. להישמע להוראות מנהלי הפורום.

אנו רשאים להפסיק באופן מיידי את השתתפותך בפורום בגין כל חשד לפעולה בניגוד לכללים המפורטים לעיל, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של האקדמית גורדון, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות המגיעים לאקדמית גורדון על פי דין."